برنامه راهبردی   ارسال شده در تاریخ : سه شنبه ، ۷ خرداد ۱۳۹۲

برنامه راهبردی

آيا در اين مورد فكر كرده‌ايد كه چرا برخي از شرکت‌ها، سازمان‌ها، نهادها و مردم‌نهادها، نوسان‌هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي را به راحتي تحمل نموده و بر آن‌ها غلبه مي‌كنند و برخي از آن‌ها از ادامه راه باز مي‌مانند؟

با توجه به تغييرات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی كه شتاب زيادي به خود گرفته است و پيچيده شدن تصميم‌ها، لزوم به كارگيري برنامه‌اي جامع براي مواجهه با اين گونه مسایل و مشکل‌ها بيش‌تر از گذشته ملموس شده است. اين برنامه چيزي جز برنامه‌ی راهبردی (استراتژيك) نيست. مديريت مبتنی بر برنامه‌ی راهبردی با تكيه بر ذهنيتي پويا، آينده‌نگر، جامع‌نگر راه حل بسياري از مسایل و مشکل‌های شرکت‌ها، سازمان‌ها، نهادها و مردم‌نهادهای امروزي است. پايه‌هاي مديريت استراتژيك مبتنی بر برنامه‌ی راهبردی بر اساس درك از بازارها، قيمت‌ها، عرضه‌كنندگان، توزيع‌كنندگان، دولت‌، بستانكاران، سهامداران قرار دارد و اين عوامل تعيين‌كنندگان موفقيت در دنياي امروز است. پس يكي از مهم‌ترين ابزارهايي كه شرکت‌ها، سازمان‌ها، نهادها و مردم‌نهاد‌ها براي حصول موفقيت مي‌توانند از آن بهره گيرند برنامه‌ی راهبردی (استراتژيك) خواهد بود. مديريت مبتنی بر برنامه‌ی راهبردی (استراتژيك) اين امكان را مي‌دهد كه به شيوه‌اي خلاق و نوآور عمل شود و براي شكل دادن به آينده خود به صورت انفعالي عمل نكنند. اين شيوه مديريت باعث مي‌شود كه شرکت‌ها، سازمان‌ها، نهادها و مردم‌نهاد داراي ابتكار عمل باشد و فعاليت‌هايش به گونه‌اي درآيد كه اعمال نفوذ نمايد نه اين كه تنها در برابر كنش‌ها، واكنش نشان دهد.

برنامه‌ریزی بر اساس  برنامه‌ی راهبردی (استراتژيك) فرایندی دارای مراحل مشخص و به هم پیوسته برای تولید یک خروجی منسجم در قالب پروسه‌ی هماهنگ از تصمیم‌هاست. برنامه‌ریزی فکر کردن راجع به آینده یا مهار آن نیست، بلکه فرایندی است که می‌تواند در انجام این امور مورد استفاده قرار گیرد. برنامه‌، تصمیم‌گیری در شکل معمول آن نیست، بلکه از راه برنامه‌ریزی، مجموعه‌ای از تصمیم‌های هماهنگ اتخاذ ‌می‌شود. برنامه‌ریزی مبتنی بر برنامه‌ی‌ راهبردی می‌تواند برای زمان حال یا آینده باشد. بر این اساس، تصمیم‌گیری‌های مقطعی و ناپیوسته و اتخاذ سیاست‌ها برای پیش‌برد در زمان حال یا آینده برنامه‌ریزی نیستند. برنامه‌ریزی بر اساس برنامه‌ی‌ راهبردی متکی بر انتخاب و مرتبط ساختن حقایق است، حقایق مفاهیم واقعی، قابل آزمون و اندازه‌گیری. دیدگاه‌ها، عقیده‌ها، احساس‌ها و ارزش‌ها به عنوان حقایقی تلقی می‌شوند که فرایند برنامه‌ریزی بر اساس آن‌ها سازمان داده می‌شود. همان طور که اشاره شد برنامه‌ریزی یک فرایند تصمیم‌گیری نیست بلکه فرایندی شامل روشن ساختن و تعریف حقایق و تشخیص تفاوت بین آن‌هاست یا به عبارتی گونه‌ای فرایند ارزیابی است که در پایان آن، در انتخاب حقایق ارزیابی شده تصمیم‌گیری می‌شود. برنامه بیانی روشن، مستند و مشروح از مقاصد و تصمیم‌هاست. برنامه‌ریزی یک فرایند پیوسته است که بیش از اتخاذ هر تصمیمی آغاز شده و پس از اجرای آن تصمیم ادامه می‌یابد.

تحقیق‌ نشان داده است که عملکرد شرکت‌ها، سازمان‌ها، نهادها و مردم‌نهادهایی که با برنامه‌ی راهبردی به مدیریت استراتژیک می‌پردازند بیش‌تر و بالاتر از دیگر شرکت‌ها، سازمان‌ها، نهادها و مردم‌نهادهاست. دست یابی به یک حلقه ارتباط مناسب بین یک شرکت‌ها، سازمان‌ها، نهادها و مردم‌نهاد و استراتژی، آثار مثبتی بر عملکرد آن دارد.

منصور جام‌شیرشهریور ماه 1390
بازگشت